نصب همراه صندوق fundMobileApp

"ثبت درخواست صدور و ابطال از ساعت 18:00 مورخ 1398/11/15 امکان پذیر نمی‌باشد"

احتراما به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند ثبت درخواست صدور و ابطال به دلیل فرایند تمدید فعالیت صندوق از ساعت 18:00 تا ساعت 24:00  روز سه شنبه مورخ 1398/11/15 امکان پذیر نمی‌باشد.