نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ 18-01-1399 راس ساعت 15:00 (تصویب بخشنامه شماره 12010065‌‌ مورخ 1398/10/02 - اساسنامه)

آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ 18-01-1399 راس ساعت 15:00 (تصویب بخشنامه شماره 12010065‌‌ مورخ 1398/10/02 - اساسنامه)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل