نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر ماده 3 امیدنامه در خصوص پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران مجمع مورخ 1398/12/14

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1398/12/14 تشکیل گردید و مبصره 1-3 ماده 3 امیدنامه تغییر یافت.