نصب همراه صندوق fundMobileApp

اصلاح بند 12 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/01/18 تشکیل گردید . مصوبات مجمع مذکور در راستای اجرای بخشنامه شماره 12010065 سازمان بورس و اوراق بهادار تایید گردید.