نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری تا تاریخ 1399/08/15

مجمع در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/02/10 تشکیل گردید.