نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق از 35 میلیون واحد به 40 میلیون واحد.

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/05/07 تشکیل گردید مصوبات مجمع مذکور به شرح ذیل میباشد:

افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق از 35،000،000 واحد به 40،000،000 تغییر یافت.