نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/07/15

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/07/15 تشکیل گردید :

مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

- تائید صورت های مالی منتهی به 1399/04/26

- تغییر رکن متولی صندوق از شرکت تامین سرمایه نوین به شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

- انتخاب روزنامه تعادل بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق