نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/08/06 تشکیل گردید.

مطابق مجوز شماره 121/125038 مورخ 1399/07/30 سازمان بورس و اوراق بهادار، با تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری به مدت سه سال و تا تاریخ 1402/08/15  در مجمع مورخ 1399/08/06 تصویب گردید.