بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری به همراه توضیحات