بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری به همراه توضیحات