بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,145,688 12.84 1,466,482 14.29 1,454,964 14.91 1,420,421 14.07
اوراق مشارکت 4,977,613 55.79 3,904,942 38.06 3,827,292 39.21 3,846,149 38.1
سپرده بانکی 6,932,969 77.71 4,799,193 46.78 4,371,558 44.79 4,716,897 46.73
وجه نقد 33 0 56 0 52 0 100 0
سایر دارایی ها -4,162,964 -46.66 42,894 0.42 57,233 0.59 62,304 0.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 746,890 8.37 969,967 9.45 947,347 9.71 893,651 8.85