بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,173,065 12.94 1,625,712 12.99 1,962,741 12.34 2,097,798 12.16
اوراق مشارکت 4,920,948 54.3 3,828,927 30.6 3,820,570 24.02 3,770,976 21.86
سپرده بانکی 6,965,016 76.86 6,937,056 55.44 9,997,676 62.85 11,220,600 65.05
وجه نقد 42 0 166 0 339 0 150 0
سایر دارایی ها -4,027,455 -44.44 69,704 0.56 70,121 0.44 132,851 0.77
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 755,958 8.34 935,768 7.48 982,956 6.18 1,018,111 5.9