بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,131,218 12.7 1,385,002 11.97 1,483,286 13.01 1,362,651 15.02
اوراق مشارکت 5,032,519 56.51 3,213,759 27.78 4,082,722 35.81 4,106,772 45.26
سپرده بانکی 7,010,622 78.72 6,906,108 59.69 5,751,414 50.45 3,381,967 37.27
وجه نقد 32 0 55 0 66 0 50 0
سایر دارایی ها -4,294,241 -48.22 26,538 0.23 41,275 0.36 178,700 1.97
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 736,948 8.28 936,708 8.1 993,741 8.72 959,918 10.58