بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,110,669 12.61 1,456,922 15.99 1,173,400 10.91 1,232,898 10.76
اوراق مشارکت 5,136,303 58.34 1,937,235 21.27 2,437,300 22.65 3,015,770 26.33
سپرده بانکی 7,019,514 79.72 5,611,767 61.6 7,065,696 65.67 7,150,760 62.42
وجه نقد 30 0 46 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها -4,484,700 -50.93 69,498 0.76 50,560 0.47 21,931 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 722,779 8.21 1,165,495 12.79 905,014 8.41 849,774 7.42