نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,240,568 13.08 8,838,152 8.52 13,558,797 12.72 13,811,812 12.93
اوراق مشارکت 8,096,351 47.28 35,722,563 34.42 38,797,319 36.4 39,462,465 36.95
سپرده بانکی 11,104,218 64.84 57,846,236 55.74 52,670,641 49.41 51,843,891 48.55
وجه نقد 71 0 126 0 174 0 174 0
واحد صندوق 197,363 1.15 911,407 0.88 1,183,674 1.11 1,180,061 1.11
گواهی سپرده کالایی 24 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -4,513,374 -26.36 467,714 0.45 384,837 0.36 491,440 0.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,386,423 8.1 4,746,211 4.57 8,446,758 7.92 8,732,962 8.18