نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 100,553,906,858,634 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,008,801 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,012,492 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,965 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,676,644

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/27

مدیر صندوق:

سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

ضامن نقد شوندگی:

بانك گردشگري

مدیر ثبت:

سبدگردان سرآمد بازار

مدیران سرمایه گذاری:

حجت بهادري، زهرا طايفي نصر آبادي، احسان محبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad