نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 26 فروردین ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1400/02/19
صورت مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 26 فروردین ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1400/02/19
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 26-01-1400 صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري 1400/02/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 99/10/26 1400/01/22
گزارش حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1399/10/26 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1400/01/22
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 26-12-1399 صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري 1399/12/28
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/11/26 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/12/06
گزارش عملکرد منتهی به 26 دی ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/11/20
صورت مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به 26دی ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/11/20
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 26-10-1399 صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري 1399/11/05
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري منتهي به 1399/09/26 1399/10/04
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 26-08-1399 صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري 1399/09/06
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 26 مهرماه 1399 1399/08/21
صورت های مالی میاندوره ای سه ماهه منتهی به 26مهرماه 1399 1399/08/21
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري منتهي به 1399/07/26 1399/08/06
اصلاحیه صورت مالی سال مالی منتهی به 26 تیر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری(حسابرسی شده) 1399/07/29
اصلاحیه صورت مالی سال مالی منتهی به 26 تیر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری(حسابرسی شده) 1399/07/28
صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به 1399/06/26 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/07/06
گزارش عملکرد صورت مالی سال مالی منتهی به 26 تیر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/07/02
صورت مالی سال مالی منتهی به 26 تیر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری(حسابرسی شده) 1399/07/02
صورت وضعيت پرتفوي ماه منتهي به 1399/05/26 صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري 1399/06/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 26 تیرماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/05/21
صورت مالی سال مالی منتهی به 26 تیر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری(حسابرسی نشده) 1399/05/21
صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به 1399/04/26 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/05/06
گزارش پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/26 1399/04/07
گزارش پورتفو ماهانه منتهی به 1399/02/26 1399/03/06
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1399/01/26 1399/02/28
صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1399/01/26 1399/02/28
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1399/01/26 1399/02/04
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1398/12/26 1399/01/07
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1398/11/26 1398/12/06
گزارش عملکرد صندوق سرمايه‌گذاري بانک گردشگري براي شش ماهه منتهي به 1398/10/26 (حسابرسی نشده) 1398/11/21
صورت‌هاي مالي صندوق سرمايه‌گذاري بانک گردشگري براي شش ماهه منتهي به 1398/10/26 (حسابرسی نشده) 1398/11/21
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1398/10/26 1398/11/06
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1398/09/26 1398/10/07
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1398/08/26 1398/09/06
گزارش عملکرد صندوق سرمايهگذاري بانک گردشگري براي سه ماهه منتهي به 1398/07/26 1398/08/24
صورتهاي مالي صندوق سرمايهگذاري بانک گردشگري براي سه ماهه منتهي به 1398/07/26 1398/08/24
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1398/07/26 1398/08/06
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1398/06/26 1398/07/07
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1398/05/26 1398/05/30
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري براي سال مالي منتهي به 1398/04/26(حسابرسی شده) 1398/05/12
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري براي سال مالي منتهي به 1398/04/26(حسابرسی شده) 1398/05/12
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري براي سال مالي منتهي به 1398/04/26(حسابرسی نشده) 1398/05/09
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري براي سال مالي منتهي به 1398/04/26(حسابرسی نشده) 1398/05/09
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1398/04/26 1398/04/29
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگري برای ماه منتهی به 1398/03/26 1398/04/02
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری برای ماه منتهی به 26-02-1398 1398/02/30
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 1398/01/26 (با تائید متولی) 1398/02/25
صورت‌هاي مالي صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 1398/01/26 (با تائید متولی) 1398/02/25
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به1398/01/26 1398/02/21
صورت‌های مالی صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به1398/01/26 1398/02/21
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري براي دوره مالي6ماهه منتهي به 26-10-1397(حسابرسی شده ) 1398/02/15
صورت‌هاي مالي صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري براي دوره مالي6ماهه منتهي به 26-10-1397(حسابرسی شده ) 1398/02/15
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری برای ماه منتهی به 26 فروردین ماه 1398 1398/02/05
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری برای ماه منتهی به 26-12-1397 1398/01/11
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري براي ماه منتهي به 1397/11/26 1397/12/07
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری دوره مالی شش ماهه منتهی به 26-10-1397 (حسابرسی نشده) 1397/11/28
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری دوره مالی شش ماهه منتهی به 26-10-1397 (حسابرسی نشده) 1397/11/28
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-10-1397 1397/11/06
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-09-1397 1397/10/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-08-1397 1397/09/06
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 1397/07/26 (حسابرسی نشده) 1397/08/27
صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 1397/07/26 (حسابرسی نشده) 1397/08/27
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-07-1397 1397/08/06
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-06-1397 1397/07/03
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/04/26 (حسابرسی شده) 1397/06/31
صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 1397/04/26 (حسابرسی شده) 1397/06/31
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-05-1397 1397/06/04
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/04/26 (حسابرسی نشده) 1397/05/22
صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 1397/04/26 (حسابرسی نشده) 1397/05/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-04-1397 1397/05/02
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-03-1397 1397/04/04
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-02-1397 1397/03/05
صورت های مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/01/26 (حسابرسی نشده) 1397/02/23
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/01/26 (حسابرسی نشده) 1397/02/23
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-01-1397 1397/02/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-12-1396 1397/01/21
صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/10/26 (حسابرسی شده) 1397/01/21
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/10/26 (حسابرسی شده) 1397/01/21
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-11-1396 1396/12/08
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/10/26 (حسابرسی نشده) 1396/12/05
صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/10/26 (حسابرسی نشده) 1396/12/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 30-10-1396 1396/11/25
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 30-09-1396 1396/11/03
صورت های مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 26-07-1396صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1396/09/03
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 26-07-1396 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1396/09/03
صورتهای مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-04-1396 (حسابرسی شده) 1396/07/25
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری منتهی به 26-04-1396 (حسابرسی شده) 1396/07/25
صورتهای مالی سال مالی صندوق گردشگری منتهی به 26-04-1396 1396/05/24
گزارش عملکرد سال مالی 26-04-1396 1396/05/24
صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 26/10/1395 (حسابرسی شده) 1396/02/26
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 26/10/1395 (حسابرسی شده) 1396/02/26
صورت های مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 26/01/1396 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1396/02/24
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 26/01/1396 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1396/02/24
گزارش عملکرد 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 26 دی ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/11/23
صورتهای مالی شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 26 دی ماه 1395( حسابرسی نشده) 1395/11/23
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 مهر ماه1395 1395/08/24
صورتهای مالی 3 ماهه برای دوره مالی منتهی به 26 مهر ماه 1395 1395/08/24
صورتهاي مالي سالیانه براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1395(حسابرسي شده) 1395/07/27
گزارش عملكرد سالیانه براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1395(حسابرسی شده) 1395/07/27
گزارش عملكرد سالیانه براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1395(حسابرسی نشده) 1395/05/18
صورتهاي مالي سالیانه براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1395(حسابرسي نشده) 1395/05/18
صورتهاي مالي 9 ماه براي دوره مالي منتهي به 26 فروردين ماه 1395 1395/02/21
گزارش عملكرد 9 ماه براي دوره مالي منتهي به 26 فروردين ماه 1395 1395/02/21
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دی ماه 1394(حسابرسي شده) 1395/01/18
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دی ماه 1394(حسابرسي شده) 1395/01/17
اصلاحیه صورتهاي مالي 6ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دی ماه 1394(حسابرسي نشده) 1394/11/28
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دی ماه 1394(حسابرسي نشده) 1394/11/24
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دی ماه 1394(حسابرسي نشده) 1394/11/24
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دی ماه 1391 1394/09/30
گزارش عملكرد سال مالی براي دوره مالي منتهي به 26 تیرماه 1391 1394/09/30
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 مهر ماه 1394 1394/08/25
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 مهر ماه 1394 1394/08/25
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1394(حسابرسي شده) 1394/06/18
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1394(حسابرسی شده) 1394/06/18
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1394(حسابرسی نشده) 1394/05/25
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1394(حسابرسي نشده) 1394/05/25
گزارش عملكرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 فروردين ماه 1394 1394/03/02
صورتهاي مالي 9 ماه براي دوره مالي منتهي به 26 فروردين ماه 1394 1394/02/23
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دي ماه 1393 (حسابرسي شده) 1393/12/20
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دي ماه 1393 (حسابرسي شده) 1393/12/20
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دي ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1393/11/20
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دي ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1393/11/19
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 مهر ماه 1393 1393/08/26
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 مهر ماه 1393 1393/08/26
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1393 (حسابرسي شده) 1393/06/16
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1393 (حسابرسی شده) 1393/06/16
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1393/05/27
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1393 (حسابرسی نشده) 1393/05/27
صورتهاي مالی 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 فروردین ماه 1393 (حسابرسی نشده) 1393/02/24
گزارش عملكرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 فروردين ماه 1393(حسابرسي نشده) 1393/02/22
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دي ماه 1392 (حسابرسي شده) 1392/11/19
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دي ماه 1392 (حسابرسي شده) 1392/11/19
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دي ماه 1392 (حسابرسي نشده) 1392/11/13
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 مهر ماه 1392 1392/11/12
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دي ماه 1392 (حسابرسي نشده) 1392/11/02
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 مهر ماه 1392 1392/10/07
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1392 (حسابرسي شده) 1392/09/18
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1392 (حسابرسي نشده) 1392/05/30
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1392 1392/05/30
صورتهاي مالي 9 ماه براي دوره مالي منتهي به 26 فروردين ماه 1392 1392/03/05
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 دي ماه 1391 (حسابرسي شده) 1391/11/25
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 مهر ماه 1391 1391/09/22
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 26 تير ماه 1391 (حسابرسي شده) 1391/06/01
صورتهاي مالي 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 فروردين ماه 1391 1391/01/26
صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 26 دي ماه 1390 ( حسابرسي شده ) 1390/10/26