نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/0/22 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1400/02/22
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1400/02/22 ساعت 08:00 1400/02/21
ثبت صورت جلسه مجمع مورخ 1400/01/29 راس ساعت 14:00 نزد سازمان  - هزینه نرم افزار وحسابرس 1400/02/07
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/01/29 - تغییر هزینه سال 1400 1400/01/29
اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ 1400/01/29 ساعت 14:00 1400/01/24
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گرشگری 1400/01/29 ساعت 14:00 1400/01/17
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/08/28 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/08/28
تصمیمات مجمع مورخ 1399/06/12 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری( تغییر محل اقامت صندوق) 1399/08/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/08/28 (تغییر در نصاب ترکیب دارایی ) 1399/08/19
تصمیمات مجمع مورخ 1399/08/11 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری(افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق) 1399/08/12
تصمیمات مجمع مورخ 1399/08/06 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری( تمدید مدت فعالیت صندوق) 1399/08/12
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/08/11 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/08/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/08/11 (افزایش تعداد واحدهای صندوق) 1399/08/11
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/08/06 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/08/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/08/06 راس ساعت 10:00 1399/08/01
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/15 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری (مجمع سالیانه) 1399/07/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/02 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری (تغییرات امیدنامه ای) 1399/07/29
آگهی روزنامه تغییر محل اقامت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/06/12 1399/07/28
صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/07/23
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/07/15(مجمع سالیانه صندوق) 1399/07/15
آگهی روزنامه تغییرات اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مجمع مورخ 1399/05/15 1399/07/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/07/02 1399/07/07
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/07/02 1399/07/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/07/15 ( مجمع سالیانه صندوق) 1399/07/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/12 1399/06/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/06/12 راس ساعت 10:30 1399/06/11
افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/06/01
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/05/07 راس ساعت 10:00 1399/05/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/05/15 ساعت 12:00 1399/05/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/05/15 ساعت 10:30 1399/05/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/05/15 ساعت 10:00 1399/05/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری تاریخ1399/05/07 1399/05/07
آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز جهت تشکیل مجمع صندوق تاریخ 1399/05/07 1399/05/04
آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز جهت تشکیل مجمع صندوق 1399/05/15 1399/05/04
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ1399/04/25 1399/04/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/04/25 راس ساعت 10:00 1399/04/14
گروه مدیران سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/04/10
تغییر مدیران سرمایه گذاری 1399/02/28
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری صورتجلسه مورخ 99/02/15 1399/02/17
صورتچلسه مجمع مورخ 1399/02/10 1399/02/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 15-02-1399 1399/02/15
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری صورتجلسه مورخ 99/02/10 1399/02/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/02/15 1399/02/14
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 10-02-1399 1399/02/10
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری صورتجلسه مورخ 99/01/18 1399/02/09
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 18-01-1399 راس ساعت 16:00 1399/01/18
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 18-01-1399 راس ساعت 15:00 1399/01/18
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ 18-01-1399 راس ساعت 16:00 (تصویب بخشنامه شماره 12010065‌‌ مورخ 1398/10/02 - امیدنامه) 1399/01/18
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ 18-01-1399 راس ساعت 15:00 (تصویب بخشنامه شماره 12010065‌‌ مورخ 1398/10/02 - اساسنامه) 1399/01/18
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری-تقسیم سود اسفند ماه-مورخ 14-12-98 1398/12/26
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 14-12-1398 راس ساعت 10:00 1398/12/14
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ 14-12-1398 راس ساعت 10:00 (تقسيم سود اسفندماه) 1398/12/13
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری-ابلاغیه 12020112 امیدنامه-مورخ 03-10-98 1398/12/07
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری-ابلاغیه 12020112 اساسنامه-مورخ 03-10-98 1398/12/03
تصمیمات مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگری مورخ 02-11-1398 1398/11/19
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 02-11-1398 راس ساعت 14:00 1398/11/13
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 02-11-1398 راس ساعت 14:00 (تمدید فعالیت) 1398/10/30
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 03-10-1398 راس ساعت 15:00 1398/10/30
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 03-10-1398 راس ساعت 14:00 1398/10/30
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 28-07-1398 1398/10/30
دعوت به مجمع صورتجلسه صندوق بانک گردشگری مورخ 03-10-98 (ابلاغیه 12020112 - امیدنامه) 1398/10/04
دعوت به مجمع صورتجلسه صندوق بانک گردشگری مورخ 03-10-98 (ابلاغیه 12020112 - اساسنامه) 1398/10/04
تصمیمات مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگری مورخ 28-07-1398 1398/08/14
آگهی دعوت به مجمع (تمدید فعالیت) صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 28-07-1398 1398/07/30
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 22-05-1398 1398/07/18
تائید سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مجمع 12-05-1398 1398/06/10
صورتجلسه مجمع مورخ 12/05/1398 مبنی بر تغییر مدیر صندوق 1398/06/10
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 22-05-1398 1398/05/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 12-05-1398 1398/04/31
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/29 1398/04/13
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/29 1398/03/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/31 1398/02/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/05 1398/02/18
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/01/31 1398/01/31
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/01/05 1398/01/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 12-10-1397 1397/10/24
فهرست اسامی حاضران درمجمع صندوق مورخ12-10-97 1397/10/12
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 12-08-1397 1397/09/19
فهرست اسامی حاضران درمجمع صندوق مورخ 12-08-97 1397/08/12
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 18-07-1397 1397/08/02
فهرست اسامی حاضران درمجمع صندوق مورخ 18-07-1397 1397/07/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 22-12-1396 1397/06/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 20-05-1397 1397/06/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گردشگری مورخ 06-05-1397 1397/05/28
فهرست اسامی حاضران درمجمع صندوق مورخ 20-05-97 1397/05/20
صورتجلسه مجمع صندوق بانک گردشگری مورخ 1396/12/15 1396/12/28
صورتجلسه مجمع صندوق بانک گردشگری مورخ 1396/11/10 1396/12/12
صورتجلسه صندوق بانک گردشگری مورخ 96/08/29 ساعت 14:00 1396/10/04
صورتجلسه مجمع صندوق بانک گردشگری مورخ 1396/08/13 1396/08/29
صورتجلسه صندوق بانک گردشگری درخصوص تصویب اساسنامه مورخ 96/06/11 ساعت 14:00 1396/08/15
صورتجلسه صندوق بانک گردشگری مورخ 96/06/11 ساعت 14:00 1396/08/15
صورتجلسه مجمع صندوق بانک گردشگری مورخ 08/12/1395 1395/12/22
صورتجلسه مجمع صندوق بانک گردشگری مورخ 17/12/1395 1395/12/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 16-08-1395 ساعت 14:00 1395/09/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانك گردشگري مورخ 30-05-1395ساعت 14:00 1395/06/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانك گردشگري مورخ 18-11-1394 ساعت 14:00 1394/12/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانك گردشگري مورخ 20-08-1394 ساعت 14:00 1394/09/23
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانك گردشگري مورخ 09-06-1394 ساعت 14:00 1394/06/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانك گردشگري مورخ 10-05-1394 ساعت 14:00 1394/05/19
صورتجلسه مجمع بانک گردشگری مورخ 1394-04-07 راس ساعت 14 1394/04/23
گزارش عملكرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 26 فروردين ماه 1394 1394/03/02
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 18/11/1393 ساعت 15:00 1393/11/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 30/06/1393 ساعت 14:00 1393/07/19
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 19/06/1393 ساعت 14:00 1393/06/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 13/03/1393 ساعت 14:00 1393/03/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 07/02/1393 ساعت 17:00 1393/02/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 18/12/1392 ساعت 14:00 1393/02/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 20/06/1392 ساعت 14:00 1392/09/19
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 26/01/1392 ساعت 14:00 1392/07/08
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 04/06/1391 ساعت 14:00 1391/11/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 04/06/1391 ساعت 15:00 1391/11/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 14/08/1391 ساعت 14:00 1391/10/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري مورخ 06/08/1391 ساعت 15:00 1391/10/06
اعلامیه پذیره نویسی 1390/03/03
صورتجلسه مجمع موسس 1390/02/19