نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
مجمع مورخ 1400/03/23 راس ساعت 16:00 تشکیل گردید. 1400/03/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1400/03/23 1400/03/09
تائیدیه مجمع مورخ 1400/02/22 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1400/02/26
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در راستای مجوز شماره 121/142647 سازمان بورس و اوراق بهادار. 1400/02/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1400/02/22 ساعت 08:00 1400/02/22
ثبت صورت جلسه مجمع مورخ 1400/01/29 راس ساعت 14:00 نزد سازمان  - هزینه نرم افزار وحسابرس 1400/02/07
اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري مورخ 1400/01/29 ساعت 14:00 1400/01/24
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گرشگری 1400/01/29 ساعت 14:00 1400/01/17
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در راستای اجرای ابلاغیه شماره 12020174 سازمان بورس و اوراق بهادار. 1399/11/05
افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری از 40 میلیون واحد به 100 میلیون واحد افزایش یافت. 1399/11/05
مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/08/06 تشکیل گردید. 1399/11/05
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/07/15 1399/11/04
تغییر محل اقامت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/11/04
مجمع تغییرات هزینه ای صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/05/15 تشکیل گردید. 1399/11/04
افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق از 35 میلیون واحد به 40 میلیون واحد. 1399/11/04
افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق از 25 میلیون واحد به 35 میلیون واحد. 1399/11/04
تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری تا تاریخ 1399/08/15 1399/11/04
اصلاح بند 12 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/11/04
تغییر ماده 3 امیدنامه در خصوص پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران مجمع مورخ 1398/12/14 1399/11/04
تغییر رکن مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/11/04
تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ 1398/08/15- مجمع در مورد مذکور در تاریخ 1398/03/29 تشکیل گردید. 1399/11/04
تعیین حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام وحق تقدم مصوب ابلاغیه 12020126 1399/11/04
تشکیل مجمع مورخ 1398/01/05 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/11/04
تصویب ابلاغیه 12020097 مورخ 1396/11/28 سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/11/04
تغییر محل اقامت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/11/04
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت صدور و ابطال اینترنتی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1399/06/15
دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/02/15 رأس ساعت 10:00 1399/02/14
تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری 1399/02/10
دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/02/10 رأس ساعت 14:00 1399/02/08
​​​​​​​***بسیار مهم*** 1399/01/14
ثبت درخواست صدور باتوجه به تعطیلات نوروزی: 1398/12/28
تغییر ساعت پرداخت علی الحساب ابطال 1398/12/26
تقسیم سود اسفند ماه 1398 1398/12/20
"ثبت درخواست صدور و ابطال از ساعت 18:00 مورخ 1398/11/15 امکان پذیر نمی‌باشد" 1398/11/15
تقسیم سودِ اسفند ماه 1397 1397/12/26
تغییر مبنای محاسبه درخواست صدورو ابطال درصندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 1397/09/21
تقسیم سود پایان سال 1395 1395/12/22
صدور مجدد واحدهای صندوق 1395/06/09