نصب همراه صندوق fundMobileApp

صدور مجدد واحدهای صندوق

با توجه به سیاست های بانک گردشگری به عنوان ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری،صدور مجدد واحدهای صندوق مذکور از تاریخ نهم شهریورماه سال جاری آغاز می گردد.