نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مبنای محاسبه درخواست صدورو ابطال درصندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

·        به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند، ثبت درخواست صدوروابطال درصندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری بصورت اینترنتی وازطریق مراجعه حضوری به شعب کارگزاری آگاه درروزیکشنبه مورخ 97/09/25 (به مدت یک روز) مسدود می گردد.لذا ازسرمایه گذاران محترم تقاضا می گردد ازواریزوجه جهت سرمایه گذاری درصندوق وهمچنین ابطال واحدها درروزیکشنبه خودداری نمایند.

·        نکته مهم اینکه ازروزدوشنبه 97/09/26 مبنای محاسبه درخواست صدوروابطال درصندوق بانک گردشگری تغییرمی نماید. به این صورت که،NAV(خالص ارزش روز دارایی های صندوق)" همان روزارائه درخواست" مبنای محاسبه صدوروابطال واحد های سرمایه گذار قرارمی گیرد ودرخواستها درهمان روزارائه تایید می گردند.همچنین مبلغ تتمه صدوروابطال نیزدر "روز کاری بعد" به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد.