نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری با موضوع تمدید دوره فعالیت برگزار شد و تمدید دوره فعالیت تا تاریخ 1399/08/15 به تصویب رسید.