نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویب ابلاغیه 12020097 مورخ 1396/11/28 سازمان بورس و اوراق بهادار

در مجمع مورخ 1397/05/20 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری ابلاغیه 12020097 مورخ 1396/11/28 در خصوص نصاب سرمایه گذاری تشکیل گردید.