نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ 1398/08/15- مجمع در مورد مذکور در تاریخ 1398/03/29 تشکیل گردید.