نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر رکن مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1398/05/12 تشکیل گردید.

مصوبات مجمع : تغییر رکن مدیر ثبت از کارگزاری آگاه به شرکت سبدگردان سرآمد بازار تغییر یافت.