نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق از 25 میلیون واحد به 35 میلیون واحد.

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/02/15 تشکیل گردید و بند 10 امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 25،000،000 واحد به 35،000،000 واحد افزایش یافت.