نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع تغییرات هزینه ای صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1399/05/15 تشکیل گردید.

مجمع صندوق در تاریخ 1399/05/15 در خصوص تغییرات هزینه ای صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

- کارمزد متولی حداقل 200 میلیون و حداکثر 500 میلیون ریال خواهد بود.

- حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت سالیانه 200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت.

- هزینه نرم افزار صندوق به مبلغ ثابت سالیانه 470 میلیون ریال و بابت هر مشتری فعال 9،000 ریال و بابت هر صدور و ابطال 2،000 ریال تغییر یافت.( ضرایب سالیانه از ارزش خالص دارایی های صندوق طبق روال گذشته میباشد.)

- هزینه برگزاری مجامع صندوق به مبلغ حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تائید مجمع صندوق.