نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری از 40 میلیون واحد به 100 میلیون واحد افزایش یافت.

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مطابق مجوز شماره 121/125036 مورخ 1399/07/30 سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1399/08/11 تشکیل گردید، مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه­گذاری نزد سرمایه ­گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 50،000 واحد سرمایه­ گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا 100،000،000 تعداد واحد سرمایه­ گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه ­گذاری ممتاز به تعداد 10،000 واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر 99،990،000 تعداد واحد سرمایه­ گذاری عادی نزد سرمایه ­گذاران خواهد داشت.