نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در راستای اجرای ابلاغیه شماره 12020174 سازمان بورس و اوراق بهادار.

در تاریخ 1399/08/28 مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در راستای ابلاغیه شماره 12020174 مورخ 1399/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.