نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این نوع صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده منتشره توسط بانک ها و موسسات مالی مجاز و هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی مجاز میکند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75 %از کل داراییهاي صندوق
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30 %از کل داراییهاي صندوق
   1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50 %از کل دارایی هاي صندوق
   1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40 %از کل داراییهاي صندوق
   1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30 %از کل داراییهاي صندوق
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 %از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناش
   2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق
   2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق
   2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوي مجاز سرمایه گذاري صندوق در سهام
   2-6 سرمایه گذاري در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها حداکثر 5 %از کل دارایی هاي صندوق
3- واحدهاي سرمایه گذاري "صندوق هاي سرمایه گذاري" حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهاي صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد.