نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1390/03/03 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
ثبت صورت جلسه مجمع مورخ 1400/01/29 راس ساعت 14:00 نزد سازمان  - هزینه نرم افزار وحسابرس
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/08/28 (ابلاغیه شمارۀ 12020174)
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/08/11 (تغییر افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق)
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/07/02 ( تغییر محل اقامت صندوق)
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/05/15 (تغییر هزینه های صندوق)
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/05/07 (تغییر افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق)
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/02/15 (تغییر افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق)
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/01/18
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1398/12/14
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1398/10/03
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1398/05/12 ( تغییر مدیر ثبت)
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1398/01/31
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1398/01/05
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1397/05/20
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1397/05/06
آگهی روزنامه تغییرات هزینه ای صندوق بانک گردشگری مجمع مورخ 1399/05/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/07/02
تصمیمات مجمع مورخ 1399/05/15 راس ساعت 12:00 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري-تقسيم سود اسفند ماه-مورخ 14-12-98
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری-ابلاغیه 12020112 امیدنامه-مورخ 03-10-98
صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مورخ 1396/06/11
تغییرات شماره9
تغییرات شماره4
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/12/15
تغییر شماره8
تغییر شماره7
تغییر شماره6
تغییر شماره5
تغییر شماره3
تغییر شماره2
تغییر شماره10
تغییر شماره1
تغییر حق الزحمه حسابرس و متولی صندوق