نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1390/03/03 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
روزنامه آگهی تغیرات اخرین مجمع مورخ 1399/02/10
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مجمع مورخ 1399/05/29
تائیدیه مجمع مورخ 1399/06/12صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری (تغییر محل اقامت صندوق)
تائیدیه مجمع مورخ 1399/05/15 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری ساعت10:30 (تغییرات اساسنامه ای)
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری-ابلاغیه 12020112 اساسنامه-مورخ 03-10-98
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری-تمدید فعالیت-مورخ 02-11-98
تغییرات اساسنامه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگری مورخ 28/07/1398
تغییرات اساسنامه(ماده 19 و بند 28ماده 1 ) مورخ 97/10/12
تغییرات اساسنامه (تغییرماده17 و تبصره 1ماده 19) مورخ 97/08/12
تغییرات اساسنامه(تغییر آدرس)مجمع مورخ06/05/1397
صورتجسله مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مورخ 1396/08/29
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مورخ 1396/06/11