نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,403,585 13.35 11,280,854 10.7 13,536,905 12.84 13,419,946 12.78
اوراق مشارکت 8,556,313 47.52 38,381,986 36.42 39,811,377 37.75 40,187,092 38.28
سپرده بانکی 11,494,593 63.84 54,228,743 51.45 50,402,429 47.8 49,228,877 46.9
وجه نقد 72 0 160 0 174 0 174 0
واحد صندوق 223,618 1.24 1,091,814 1.04 1,297,810 1.23 1,764,032 1.68
گواهی سپرده کالایی 23 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -4,672,929 -25.95 414,772 0.39 401,870 0.38 374,221 0.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,491,191 8.28 6,581,261 6.24 8,636,466 8.19 8,623,995 8.22